מידע מקצועי › פסקי דין › "שווי שוק" או "שווי זכויות עיבוד"

פס"ד ברקאי: פס"ד שניתן בבית המשפט המחוזי ה"פ 6574-07-08 ביום 03.03.2011

בסוגייה זו קבע בית המשפט:

"לאחר שעיינתי בטענות ובטיעוני הצדדים הגעתי למסקנה, כי במקרה זה שלפניי, הפיצוי המגיע לנפקעים שחלק מחלקה ב' שלהם הופקעה, יחושב על בסיס אובדן זכות העיבוד החקלאי בתוספת פיצוי בגין הפסד השקעות. מאידך, נפקע שיוכיח שהינו בעל זכות חכירה או זכות קניין אחרת מהסוג שניתן היה לממשם ערב ההפקעה, יהיה זכאי לפיצוי בהתאם לשווי השוק".

 

"אני סבור, כי יש לשלם פיצויי הפקעה לנפקע על פי שווי השוק של הזכות המופקעת גם כשמדובר בחכירות חקלאיות, ככל שהזכות שהייתה לנפקע במועד ההפקעה הייתה זכות שניתנת למכירה "כשוק", תהיה הזכות החוזית אשר תהיה, שוויה של הזכות נקבעת על פי מבחן כלכלי טהור - דהיינו כמה קונה מרצון מוכן לשלם למוכר מרצון עבור זכויותיו בקרע, כך ש"לאחר הפיצוי, יועמד הנפקע במצב בו היה נתון אילו היה מוכר את הנכס מרצונו" (כדברי כב' השופט דצינגר בפס"ד בכר)".

 

לאור חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולאור העובדה כי ההפקעה נשוא התביעה נעשית מכח פקודה מנדטורית ישנה, אין לקבל את הגישה לפיה נפקע בקרקע חקלאית זכאי לפיצוי ללא מרכיב שווי השוק וללא התחשבות כשווי הקרקע בשוק החופשי, על יסוד העקרונות שנקבעו בפסיקה יש לקבוע כי מבחן שווי השוק הינו המבחן העיקרי אשר לפיו יש לבחון את שיעור הפיצויים המגיעים לנפגע".

 

"שווי הקרקע חקלאית עולה לא פעם על שוויה החקלאי, שכן הוא מגלם פוטנציאל של שינוי ייעוד הקרקע המשקף ציפייה סבירה של השוק. פוטנציאל שכזה ילקח בחשבון רק כאשר אפשרות המימוש אינה קלושה ורחוקה, והיא לפחות בגדר ציפיה סבירה. הנטל להוכחת סבירות שכזו מוטל על הנפקע המבקש לקבל פיצוי גם בהתחשב בפוטנציאל".

 

"הפקודה מכוחה פועלת מע"צ קובעת מפורשות בסעיף 9(ב), כי הפיצוי בגין הפקעה יהיה לפי שווי שוק. הפיצוי המגיע לנפקע הינו בגין שווי הקרקע בהתאם לשוק החופשי ולא לפי טיב הזכויות, כפי שמחייבת פקודת הדרכים לעשות".

 

"בג"צ הקשת המזרחית התייחס לשווי שוק בנושא שינוי יעוד לטובת מסחר או למגוירם ולא במקרה של הפקעת קרקע אשר הייעוד שלה שונה לדרך. הפקעה היא אקט של רכישה לכל דבר ועניין, ולכן על המפקיע לשלם את פיצויי ההפקעה לפי השווי שמוכן היה אדם כלשהו לשלם עבור הזכויות של אותו חוכר חקלאי שנלקחו ממנו ללא קשר למהות הסעיפים בחוזה החכירה".

 

לענין שווי חלקות ב' בנחלות נקבע "שיטת הערכה לפי "שווי שוק" מבוססת על הנחת יסוד לפיה ניתןל מכור את הזכויות נשוא הערכה. הנחה זו איננה מתקיימת בענייננו, כיוון שלא קיים "שוק" של מכירת חלק מחלקות ב' מנחלות שבמושבים...חוזה החכירה קובע מפורשות כי לא ניתן לפצל את הנחלה ולהעביר זכויות רק בחלק ממנה".לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן