מידע מקצועי › פסקי דין

פסקי דין

החלטה בעליון בר יהודה נ' ועדה מקומית לתו"ב שומרון ע"א 7084/13 בר"ם 468/14
החלטה בעליון בר יהודה נ' ועדה מקומית לתו"ב שומרון ע"א 7084/13 בר"ם 468/14

האם יש מקום לסטות מהלכת קנית

פסק דין בעליון ניתן בתאריך 10.05.2016


קרא עוד
"שווי שוק" או "שווי זכויות עיבוד"
"שווי שוק" או "שווי זכויות עיבוד"

פסק הדין מתייחס לקרקעות חקלאיות בניהול רמ"י המצויות בתחום המושבים גבעת חן וכפר מלל, שהופקעו במסגרת פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 ובמסגרת תכנית תשתית לאומית (תת"ל 15) שעניינה מסילת השרון ודרך 531. עיקר ההפקעות בוצעו בקרקעות שהינן חלק מחלקות ב' שבנחלות. העותרים ביקשו בין היתר לקבל פיצוי לפי "שווי שוק" בעוד שטענת המשיבה (מע"צ) לטענה זו הייתה כי הפיצוי לו זכאים הנפקעים הינו בגין "זכויות העיבוד".


קרא עוד
הועדה המקומית לתו"ב שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ
הועדה המקומית לתו"ב שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ

מיהו חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965; האם רק מי שאוחז בידו הסכם חכירה חתום עם בעל הקרקע, או שמא גם מי שמחזיק במקרקעין מכוח הסכמים מקדימים להסכם החכירה, כגון מחזיק מכוח הסכם פיתוח? זוהי השאלה הניצבת להכרעה בהליך הנוכחי.


קרא עוד
חידוש חכירה בהיעדר סעיף 15 בחוזה החכירה
חידוש חכירה בהיעדר סעיף 15 בחוזה החכירה

הסוגייה בדבר משמעות היעדר סעיף 15 בחוזה החכירה על מהות זכויות החוכרים בחלקה, הינה בגדר שאלה משפטית. לאור הפסיקות הקיימות בנדון, להלן התייחסותנו בהיבטים השמאיים.

 


קרא עוד